Nauji šilumos paskirstymo metodai

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, 2016-06-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), kurie pradeda galioti 2017 rugpjūčio mėn.

Naujuose metoduose reglamentuota su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio nustatymo tvarka. Šis šilumos kiekis skaičiuojamas, nepriskiriant jo prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti nešildymo sezono metu ir sąskaitoje pateikiamas atskira papildoma eilute „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate.

Siekiant, kad vartotojams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) kuo labiau atitiktų faktines pastato šilumos sąnaudas cirkuliacijai bei butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galias, Metoduose reglamentuotos kelios šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo galimybės. Tuo atveju, kai pastate įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu skaičiavimo būdu. Taip pat pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus. Numatyta pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai vartotojams paskirstymo tvarka atsižvelgiant į butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų projektines galias ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus.

Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą, tai pat šilumos kiekį šildymui paskirstyti atskirai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.

Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.

Metoduose aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojų anksčiau be papildomo pagrindimo pasirinkti šiuo metu galiojančiuose metoduose įtvirtinti koeficientai ir jų dydžiai, kuriems pagal naujus metodus reikalingas pagrindimas, gali būti taikomi tik pateikus tų koeficientų ir dydžių nustatymą pagrindžiančius dokumentus (pagal naujų metodų reikalavimus skaičiavimus, auditoriaus išvadas ir kt.). Nebegalioja tik pastato bendraturčių sutarimu pasirinkti koeficientai.

Siekiant, kad šilumos paskirstymas pagal šilumos daliklių rodmenis taptų paprastesnis ir suprantamesnis vartotojams, patobulintas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6. Naujame šilumos paskirstymo metode atsisakyta proporcijos tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai (Šilumos kaina ir kainodara).


Šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu taikymas

 • Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.
 • Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.
 • Bute  karšto vandens kiekis nustatomas taip pat, kaip iki šiol:
  • pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
  • pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.
 • Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Nepaskirstytas karšto vandens kiekis – skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas.
 • Sąskaitose atsiras papildoma eilutė „Su nepaskirstytu karštu vandeniu sunaudotas šilumos kiekis“. Priskirtas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu bus išdalijamas apmokėti  arba grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotą.

Pateikiame šilumos su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiavimo pavyzdžius:


 1 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis  per  mėnesį  paruošta 100 kubinių metrų karšto vandens.
Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 85 m3 karšto vandens.

 • Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 X 51 kWh/m3 = 5100 kWh,
kur 51 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

 • Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

85 m3 X 53,36 kWh/m3 = 4535,6 kWh,
kur 53,36 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

 • Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio  karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 4535,6 kWh = 564,4 kWh.

 • Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams apmokėti pagal butų plotus.

2 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis per mėnesį paruošta 100 kubinių metrų karšto vandens.
Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 110 m3 karšto vandens.

 • Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 X 51 kWh/m3 = 5100 kWh,
, kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

 • Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

110 m3 X 53,36 kWh/m3 = 5869,6 kWh,
, kur 53,36 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

 • Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 5869,6 kWh = -769,6 kWh

 • Gaunamas  neigiamas rezultatas. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams ir grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotus.