Informacija dėl vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkos

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kt. įstatymų redakcijoms, įsigaliojo nauja vartojimo ginčų nagrinėjimo tvarka, kurioje įtvirtinta energetikos įmonių pareiga neatlygintinai nagrinėti vartotojų kreipimusi ir nustatytais terminais pateikti rašytinius motyvuotus atsakymus dėl vartotojų kreipimuose nurodytų reikalavimų tenkinimo.