Šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu taikymas

Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.

Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

Bute  karšto vandens kiekis nustatomas taip pat, kaip iki šiol:

- pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
- pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.

Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Nepaskirstytas karšto vandens kiekis – skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas.

Priskirtas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu bus išdalijamas apmokėti  arba grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotą.
Pateikiame šilumos su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiavimo pavyzdžius:

 1 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis  per  mėnesį  paruošta 100 m3 karšto vandens.
Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 85 m3 karšto vandens.

Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 × 51 kWh/m3 = 5100 kWh

, kur 51 kWh/m3 - šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta VKEKK nutarimu Nr. O3-133.

Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

85 m3 × 52.57 kWh/m3 = 4468.45 kWh

,kur 52.57 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje (VKEKK nutarimas dėl UAB "Šilutės šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo).

Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio  karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 4468.45 kWh = 631.55 kWh.

Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams apmokėti pagal butų plotus.

2 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis per mėnesį paruošta 100 m3 karšto vandens.
Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 110 m3 karšto vandens.

Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 × 51 kWh/m3 = 5100 kWh

, kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta VKEKK nutarimu Nr. O3-133.

Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

110 m3 × 52.57 kWh/m3 = 5782.7 kWh

, kur 52.57 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 5782.7 kWh = -683.7 kWh

Gaunamas  neigiamas rezultatas. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams ir grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotus.

{{-- script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js">