Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2018m. patvirtino  finansavimo skyrimą projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“  04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.  Projektams įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės  ir dalyvaujančių įmonių lėšos.

UAB Šilutės šilumos tinklai“ dalyvauja projekte Nr. S-04.1.1.-LVPA-K-109-01-0003 „Rusnės gyvenvietės šilumos šaltinių gamybos skaičiaus optimizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą“.  Įgyvendinamo projekto vieta – Taikos  g. 2, Rusnės  miestelis, Šilutės rajonas. Šio projekto fiksuotos darbų kainos vertė – 382 000.00 (plius PVM) Eur.  ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 179 400 Eur.  Likusią reikiamą sumą investuoja UAB „Šilutės šilumos tinklai“.  Projekto darbų vykdytojas yra UAB „Naujoji šiluma“.  Užbaigimo terminas – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Įgyvendindama šį projektą, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, numato modernizuoti šilumos energiją generuojančią įrangą. Projekto metu bus pakeisti esami 3 vandens šildymo,  po 930 kW galios iškastinį kurą deginantys, katilai. Vietoje jų numatoma įrengti 1300 kW galios kūrenamą biokuru (medienos skiedra) vandens šildymo  katilą (VŠK) su integruotu ekonomaizeriu efektyviau išnaudojantį energetinius resursus ir naujas technologijas šilumos gamybai didinti bei šilumos kainai mažinti.

Lygiagrečiai bus įrengtas ir rezervinis 500 kW galios VŠK kūrenamas skystu kuru.

Įgyvendinant šį projektą bus uždaryta katilinė, esanti K. Donelaičio g.5a, Rusnėje. Naujai įrengta katilinės šilumos trasa bus sujungta su Rusnės miestelio šilumine trasa. Numatoma, kad  centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje biokuras kuro balanse sudarys 100 proc. Dėl kuro rūšies pakeitimo ir vienos , iškastiniu kuru kūrenamos katilinės, uždarymo  sumažės  į atmosferą išmetamas teršalų, sieros dioksido, kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, kiekis daugiau kaip 70 %.

  Nauju vandens šildymo katilu vartotojams šilumos energija bus gaminama efektyviau: energijos gamybai sumažės naudojamų gamtinių išteklių poreikis ir  išmetami į aplinką teršalai.